§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Foreningen KBN (FKBN). Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at gennemføre en retssag mod Københavns Kommune med henblik på at sikre overholdelse af gældende ret om støjforurening, såfremt Københavns Kommune ikke efter påkrav tilsikrer, at gældende ret om støjforurening overholdes og hensyn til byens borgere vægtes i den offentlige administration. Foreningens formål omfatter endvidere samtlige skridt, der er nødvendige for at nå dette mål, herunder indsamling af midler til retssagens gennemførelse, forhandling med offentlige myndigheder, og informationsarbejde til offentligheden om støjforurening og Københavns Kommunes ansvar herfor.

Stiftelsen af FKBN skal på ingen måde stille sig i vejen for andre og andres aktiviteter med samme formål, herunder de aktiviteter, der afholdes i regi af Københavns BeboerNetværk. Etableringen af ansvars- og kompetencefordelingen i disse vedtægter indebærer således ingen ændringer for Københavns BeboerNetværk.

§ 3 MEDLEMMER OG KONTINGENT

FKBN består af personer, fysiske som juridiske, der ønsker at bidrage til realiseringen af foreningens formål. Bestyrelsen i FKBN kan nægte en ansøger at blive optaget i foreningen og kan bestemme, at et medlem skal ekskluderes.

Bestyrelsen i FKBN kan fastsætte regler om betaling i forbindelse med optagelse i foreningen, herunder om differentieret betaling for henholdsvis fysiske og juridiske personer.

Betaling kan dog kun ske med henblik på at dække udgifterne forbundet med realiseringen af foreningens formål, og ethvert beløb, der måtte blive tilbage i tilfælde af foreningens opløsning, skal tilbagebetales til foreningens enkelte medlemmer. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om, at fysiske personer skal have hel eller delvis fortrinsret i forbindelse med refundering.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af dens medlemmer. Generalforsamling afholdes efter behov, idet samtlige medlemmer kan anmode om, at der indkaldes til generalforsamling. Ordinær generalforsamling af holdes en gang årligt inden udgangen af maj.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent

b) Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet.Det reviderede regnskab for det forgangne år fremlægges til debat og godkendelse.

d) Behandling af indkomne forslag.

e) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

f) Valg af kasserer

g) Eventuelt.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og revisor kan finde sted

§ 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne og vælges af og blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen består af tre medlemmer. Der udpeges ikke suppleanter, men i tilfælde af frafald kan bestyrelsen supplere sig selv blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

FKBN tegnes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden i forening med kassereren.

§ 6 ØKONOMI

Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis

  • medlemskontingenter
  • tilskud fra offentlige eller private organisationer

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter, dansk rets almindelige regler samt de eventuelle betingelser, under hvilke tilskud måtte være givet. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 7 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Der vælges hver år på generalforsamlingen en revisor.

§ 8 ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE OG FORENINGENS OPLØSNING

Vedtægterne kan kun ændres af generalforsamlingen og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.

Hvis foreningen opløses, skal eventuelle uforbrugte midler returneres, jf. § 3.